Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Assemblea General i sopar al Carmel.

10 de gener de 2015...Creació del Marxandatge.

DISSABTE 10 GENER 2015

ASSEMBLEA GENERAL ORDINARIA 

  A Tàrrega a 10 de gener del 2015, en primera convocatòria a les 16h 30m  i en segona convocatòria a les 17 h i a la sala de reunions del primer pis del " Centre d'Entitats ", carrer Segle XX nº 2, de Tàrrega, domicili de la nostra Associació, es reuneix en Assemblea General ordinària els socis i membres, que a continuació es relacionen, havent estat convocats en temps i forma pel fins ara President,  d’acord amb el contingut del article 13 dels Estatuts d’aquesta Entitat.              

  Assisteixen a la reunió, o son degudament representats, els 21 socis i membres següents: Amat Cera i Costa, Josep Maria Costa i Balcells, Mercè Clota i Sala, Carme Sanchis i Turull, Carina Aguilar i Burgos, Robert Tavira i Delgado, Jordi Tavira i Delgado, Alfonso Màrquez i Martín, Javier Burguès i Mena, Ester  Puig, Laura Martin i Gabernet, Ton Farran i Dominguez, Laia Andreu, Núria Moleres, Pepi Boronat, Cristina Bramón i Cerido, Dani Palau i Duran, Aron Palau, Marimar Palau i Duran, Hèctor Ramirez i Abril Sabido.

Amb el següent ordre del dia:

1 = Informe de secretaria a càrrec de Jepo,(resum memòria

     del 2014, assistències, altes i baixes de la colla, etc.)

2 = Informe de tresoreria a càrrec de Mercè Clota.

3 = Informe de la comissió i creació d'una paradeta per

     vendre articles per promocionar  l'entitat, a càrrec de

     Carina Aguilar, Núria Moleres i Itziar (nombre de la 

     cistella, idees per poder vendre, etc.)

4 = Calendari de sortides 2015 a càrrec de Robert Tavira i

     Delgado.

5 = Es proposen els següents socis pels nous càrrecs de

     vocals de la junta:

  A:Vocal Cap de Colla: Robert Tavira i Delgado

  B:Vocals comissió per la paradeta: Carina Aguilar i Burgos,

      Núria Moleres, Itziar Minguell i Clota.

  C:Vocal dels grallers: Carme Sanchis i Turull.

  D:Vocal d'imatgeria: Eusebi Pifarré i Moreno.

6 = Precs i preguntes.

  Respecte al punt u del ordre del dia, Informe de secretaria a càrrec de Jepo,(resum memòria del 2014.)

  Aquest any la nostra colla ha tingut una molt bona continuïtat: en l'intercanvií de trobades amb d'altres colles, en la nostra XXVII  trobada i la progressió en les propostes que entre tots hem anat tirant endavant, sobretot amb com el grup de gralles i últimament amb el tema de marxandatge, esperem ens doni uns bons ingressos pel be i progrés de la colla, també  cal esmentar com a excepcional  la sortida de Blaye.

  Pel tema de grups de WhatsApp, cal remarcar que ens va molt be per organitzar-nos, es una eina fantàstica. Tant sols es  remarcarà que es molt important  de  fer-ne un bon us, evitar comentaris que no tenen res a veure en el tarannà directe en  l'organització de la colla, si fem això ens queda l' informació que ens interessa  enrederida, s'han de repetir els comunicats, perquè hi ha molts membres que tornen a preguntar les dades que ja estaven  dites per dit grup de temes oficials.

  Per solucionar i facilitar les tasques de l'organització, ja varem crear el grup de la Fal·lera Catxo nda, ho fer-ho pel personal.

  Per altra banda, es fa esment d'algunes propostes tirades endavant, que personalment  discrepo i no crec que ens feien falta, com la restauració de dos noves figures de gegants, pel fet de veure que ens falten més portadors pels  vuit gegants, tres gegantons, una nana i vuit capgrossos. Aquestes noves figures suposen un increment de les nostres despeses, que seria mes important d'invertir-les  en vestuari per la colla, ho pel tema de la paradeta que al menys la idea es que ens doni ingressos .

  Respecte al punt dos del ordre del dia, Informe de tresoreria a càrrec de Mercè Clota. Es presenta un extracte bancari de les despeses i ingressos de tot l'any 2014.

  Esmentant que encara ens falta cobrar part de la subvenció del any 2014, que tenim assignada per part del ajuntament.

  Respecte al punt tres del ordre del dia, Informe de la comissió a càrrec de la vocal Carina Aguilar, d'una paradeta per vendre articles per promocionar l'entitat.

  Comissió composta per = Núria Moleres, Itziar Minguell i Clota, Laura Cera i Sanchis i Laia  Andreu. Quedaran  per reunir-se habitualment per tirar endavant el projecte.

  Respecte el punt quatre del ordre del dia. Es presenta el calendari de sortides del 2015 a càrrec de Robert Tavira i Delgado.

  Respecte als punts cinc del ordre del dia. Davant de la dimissió com a vocal "Cap de Colla" de Eusebi Pifarrè que per motius laborals a tingut d'anar a viure fora de Tàrrega.

  S'exposa a votacions el càrrec, presentant-se com a candidats: Dani Palau (3 vots), Marimar Palau (1 vot) i Robert Tavira (15 vots) i en blanc (2 vots). Queda aprovat per unanimitat del socis assistents, que el nou vocal "Cap de Colla" es Robert Tavira i Delgado.

  També es proposen  i s'aproven els següents socis pels nous càrrecs de vocals de la junta en la comissió del marxandatge a:  Núria Moleres, Itziar Minguell i Clota, Laura Cera i Sanchis i Laia  Andreu.                                                                                                                        Canviant  a la vocal  del grup de grallers, Carina Aguilar i Burgos com a vocal del marxandatge i quedant-se com a vocal del Grup de Grallers a la vocal Carme Sanchis i Turull.

  Respecte als punts sis del ordre del dia de precs i preguntes.

a)Es parla del tema grup grallers, ¿ falta un mestre ? tenim dos nivells.

b)Tema vestuari falta que anem tots conjuntats, comprar polars, faixes, unificar colors.

  1. c) Queda aprovat per unanimitat del socis assistents, la votació per elegir un dels tres dibuixos finalistes, extrets del concurs de dibuix celebrat al Parc de Nadal, pel cartell de la nostra trobada, "el Dimoniet" de la dibuixant Sara 670423353, amb 18 vots a favor i 3 abstencions.

I sense que hi hagi cap mes prec ni preguntes ni mes temes a tractar, s’aixeca la sessió a les 19 hores del mateix dia, de la que estén la present acte el secretari.   

 

                                                                                          Sr: Josep Maria Costa i Balcells

                                                                                                                 Secretari   

Galeria d'imatges